Close

Všeobecné obchodní podmínky

PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 25.5.2018

 1. DEFINICE A VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ
  1. Zákazník je obchodní korporace nebo podnikající fyzická osoba, která si zakoupila a/nebo užívá Zboží a/nebo Softwarový produkt a/nebo Služby Společnosti. Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že každá osoba identifikující se vůči Společnosti pod svým IČO se považuje za podnikatele ve smyslu § 420 Občanského zákoníku.
  2. Společnost je obchodní korporace Smart software s.r.o., IČ: 25292498, se sídlem Závodu míru 40, 360 17 Karlovy Vary.
  3. Softwarový produkt je soubor softwarového vybavení zahrnující software Společnosti a dále také všechny dosavadní aktualizace a doplňky, které byly Společností Zákazníkovi poskytnuty k původnímu Softwarovému produktu. Softwarový produkt není předmětem koupě, poskytováno je pouze právo k jeho užívání – licence.
  4. Zboží je jakýkoliv hardware dodaný Společností Zákazníkovi.
  5. Služby jsou služby poskytované Společností v souvislosti se Zbožím, anebo se Softwarovým produktem.
  6. Produkt je souhrnný pojem pro Softwarový produkt, Zboží a Služby Společnosti.
  7. Balíček je souhrnný pojem pro Softwarový produkt s danou úrovní funkcionalit a Služby, které Společnost poskytuje Zákazníkovi v souvislosti se Softwarovým produktem, případně Zbožím, na kterém je Softwarový produkt užíván. Specifikace jednotlivých Balíčků, tj. funkce konkrétní varianty Softwarového produktu a jaké Služby budou Zákazníkovi ze strany Společnosti poskytovány v případě uzavření Licenční smlouvy, je uvedena na webových stránkách www.markeeta.cz.
  8. Odměna je odměna za užívání Balíčku Zákazníkem plynoucí z uzavřené Licenční smlouvy.
  9. Smlouva je jakákoli smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem upravující práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s dodávkou a používáním Produktů Zákazníkem. Smlouvou se vždy rozumí Kupní smlouva a / nebo Licenční smlouva.
  10. Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem upravující práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s dodávkou Zboží.
  11. Licenční smlouva a smlouva o poskytování služeb (dále jen „Licenční smlouva“) je smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem, na základě které je Zákazníkovi poskytnuto právo užívat Balíček.
  12. Obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) jsou tyto obchodní podmínky Společnosti, které se v souladu s § 1751 Občanského zákoníku stávají nedílnou součástí Smlouvy.
  13. Smluvními stranami jsou Společnost na straně jedné a Zákazník na straně druhé.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Na základě Kupní smlouvy se Společnost zavazuje odevzdat Zákazníkovi Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Zákazník se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí za něj Společnosti kupní cenu za podmínek uvedených v článku 4 těchto VOP. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2119 Občanského zákoníku.
  2. Kupní smlouva je mezi Společností a Zákazníkem uzavřena v okamžiku, kdy Společnost přijme a potvrdí objednávku Zákazníka na Zboží. Za potvrzení objednávky se považuje potvrzení provedené v listinné podobě, prostřednictvím elektronické pošty, předáním Zboží zákazníkovi, nebo jiným prokazatelným způsobem. Ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku upravující možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se nepoužije.
  3. Nebezpečí škody na Zboží a vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží:
   1. v provozovně Společnosti; nebo
   2. na jiném místě plnění určeném pro dodání zboží v Kupní smlouvě, ať již doručení Zboží zajišťuje Společnost nebo jiný dopravce. Změnit místo, kam má být Zboží doručeno, je Zákazník oprávněn pouze v případě, že Společnosti uhradí případné náklady, které jí v této souvislosti vznikly; Společnost v tomto případě rovněž neodpovídá za tím způsobené opožděné dodání.
 3. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY A DODÁNÍ BALÍČKU
  1. Předmětem Licenční smlouvy může být pouze Balíček jako celek. Zákazník na základě Licenční smlouvy v rozsahu specifikovaném pro konkrétní typ Balíčku, který je předmětem Licenční smlouvy, získává:
   1. právo užívat Softwarový produkt (dále jen „Licence“); a
   2. právo na poskytování Služeb v souvislosti se Softwarovým produktem, případně se Zbožím, na kterém je Softwarový produkt instalován,
    a to za podmínek stanovených v Licenční smlouvě a za podmínky řádné úhrady Odměny ze strany Zákazníka.
  2. Licenční smlouva je mezi Zákazníkem a Společností uzavřena až v okamžiku, kdy Zákazník po zahájení instalačního procesu Softwarového produktu odsouhlasí zde zobrazené znění Licenční smlouvy. Bez odsouhlasení znění Licenční smlouvy není Zákazníkovi umožněna registrace Softwarového produktu a nedojde k uzavření Licenční smlouvy a tím k aktivaci Balíčku vybraného Zákazníkem.
  3. Společnost se zavazuje poskytovat Zákazníkovi Licenci a Služby dle zvoleného Balíčku sjednaného ve Smlouvě po celou dobu trvání Licenční smlouvy. Služby jsou Společností dodány okamžikem jejich poskytnutí Zákazníkovi.
  4. Případné další Služby, které nejsou součástí Balíčku sjednaného ve Smlouvě, budou Společností poskytnuty Zákazníkovi na základě zvláštní dohody.
 4. CENA PRODUKTU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Zákazník se zavazuje zaplatit Společnosti kupní cenu za dodané Zboží, Odměnu a cenu za poskytnutí Služeb mimo rozsah sjednaný v Balíčku na základě faktur vystavených Společností nebo na základě splátkového kalendáře dojednaného mezi Společností a Zákazníkem. Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Zákazník je povinen uhradit faktury vystavené Společností dle předchozího odstavce nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře, a to převodem na bankovní účet Společnosti uvedený na příslušné faktuře. Faktura se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy byla příslušná částka připsána na účet Společnosti.
  3. V případě prodlení s úhradou splatných faktur je Společnost oprávněna požadovat na Zákazníkovi úhradu úroku z prodlení v zákonné výši; právo Společnosti na náhradu škody tím není dotčeno.
 5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
  1. Zákazník je oprávněn Softwarový produkt využívat výhradně pro svoji potřebu a pouze k takovým účelům, k nimž je určen. Zákazník smí práva, která mu z Licence vyplývají, převést na třetí osobu pouze na základě písemného souhlasu Společnosti.
  2. Zákazník je povinen oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu:
   1. jakoukoli změnu svých údajů, tzn. změnu svého názvu/obchodní firmy/jména, sídla/místa podnikání, popř. v jiných údajích poskytnutých Společnosti v souvislosti se Smlouvou nebo jakoukoli její změnou anebo při provádění jakékoli Služby poskytované Společností;
   2. změnu kontaktní osoby nebo změnu nebo zánik oprávnění určité osoby zastupovat Zákazníka včetně zániku nebo změny zmocnění, které Zákazník udělil, pokud to může mít vliv na jednání Zákazníka se Společností; tato povinnost se týká rovněž případného oprávnění zastupovat Zákazníka, které dosud nebylo zapsáno do obchodního či jiného veřejného rejstříku.
   3. jakékoli další skutečnosti a/nebo změny, o nichž lze důvodně předpokládat, že mohou mít podstatný vliv na plnění jakékoli Smlouvy, nebo jakékoli změny nebo události, o nichž lze mít důvodně za to, že by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost Zákazníka plnit jeho povinnosti z jakékoli Smlouvy vůči Společnosti (např. podání návrhu na zahájení insolvenčního či exekučního řízení vůči Zákazníkovi atd.).
  3. Zákazník není oprávněn užívat logo, název, obchodní firmu, či jiné údaje Společnosti bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
 6. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM, DORUČOVÁNÍ
  1. Zákazník uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna pořizovat a uchovávat nahrávky a telefonické hovory, případně jakoukoliv jinou komunikaci mezi smluvními stranami vzniklou v souvislosti s poskytováním či užíváním Produktů prostřednictvím libovolného technického prostředku a to za účelem poskytování technické podpory a zkvalitňování Produktů. Souhlas udílí Zákazník dobrovolně a to na dobu trvání jakékoli Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, a dále 5 let po jejím ukončení. Zákazník souhlasí s tím, aby Společnost prováděla záznamy komunikace mezi smluvními stranami bez dalšího předchozího upozornění. Společnost se zavazuje k ochraně zaznamenaných dat před jejich zneužitím. Právo Společnosti na pořizování záznamů komunikace se Zákazníkem za účelem ochrany svých práv není tímto ustanovením dotčeno.
  2. Společnost je oprávněna zasílat Zákazníkovi zprávy či informace, které se týkají Smlouvy, VOP, Licenční smlouvy a veškerých záležitostí souvisejících přímo či nepřímo s Produkty Společnosti. Společnost je oprávněna Zákazníkovi tyto zprávy či informace zasílat na jeho zákaznický účet dostupný na webovém rozhraní Společnosti, prostřednictvím Softwarového produktu, e-mailem nebo jinými technickými prostředky.
  3. Zákazník doručuje zprávy a oznámení Společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Společnosti, která je pro tento účel uvedena na webových stránkách Společnosti, emailem, případně přes webové rozhraní Společnosti nebo pomocí funkcí Softwarového produktu.
  4. Zprávy nebo oznámení se považují za doručené v okamžiku, kdy se ocitnou ve sféře dispozice adresáta. Pokud je zpráva či oznámení doručováno na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, případně v Softwarovém produktu Společnosti, platí, že bylo doručeno v okamžiku jeho vložení na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti. Jestliže Společnost doručovala Zákazníkovi zprávu či oznámení na e-mail Zákazníka, považuje se tato e-mailová zpráva za doručenou v okamžiku, kdy je řádně odeslána z e-mailové adresy Společnosti. Skutečnost, že e-mailová zpráva zaslaná Zákazníkovi Společností byla doručena např. do nevyžádané pošty Zákazníka a Zákazník se s ní z tohoto důvodu neseznámil, nejde k tíži Společnosti.
  5. Zákazník je srozuměn se skutečností, že komunikace mezi Společností a Zákazníkem není šifrována ani jinak zabezpečena proti přístupu třetích osob, nestanoví-li Smlouva nebo tyto VOP něco jiného. Společnost v této souvislosti nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby k elektronické komunikaci mezi Společností a Zákazníkem.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST ZBOŽÍ
  1. Společnost poskytuje na Zboží záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí Zboží Zákazníkem. Společnost může poskytnout zákazníkovi na Zboží záruku za jakost delší než 12 měsíců s ohledem na typ Balíčku objednaného Zákazníkem.
  2. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a jiné výrobní nedostatky Zboží, pokud byly zjištěné Zákazníkem v záruční době a Zákazník je v záruční době uplatnil u Společnosti.
  3. Zákazník nemá nárok na uplatnění práv vyplývající ze záruky za jakost Zboží v případě, že Zákazník řádně neplní své závazky vůči Společnosti, zejména je-li v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči Společnosti.
  4. Záruka za jakost Zboží se nevztahuje na poškození Zboží, za něž Společnost neodpovídá, zejména jde o poškození, která vznikla:
   1. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží;
   2. opotřebením způsobeným běžným užíváním Zboží nebo mechanickým poškozením Zboží;
   3. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;
   4. pokud bylo Zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem;
   5. provedením nekvalifikovaného zásahu, změnou parametrů Zboží Zákazníkem či v důsledku opravy Zboží Zákazníkem nebo jinou třetí osobou;
   6. působením vyšší moci;
   7. nebo na poškození, na která byl Zákazník při koupi Zboží upozorněn.
  5. Reklamaci Zboží je možné uplatnit telefonicky na čísle Zákaznického servisu nebo emailem na adrese reklamace@markeeta.cz.
  6. Uzná-li Společnost v rámci reklamačního řízení odpovědnost za vady Zboží, odstraní vady výměnou nebo opravou Zboží dle své volby.
  7. Bude-li v rámci reklamačního řízení zjištěno, že za vadu Zboží Společnost neodpovídá, a Zákazník bude přesto trvat na odstranění vady, Společnost odstraní vadu opravou nebo výměnou Zboží a Zákazník uhradí Společnosti cenu opravy /nového Zboží, nedohodnou-li se strany jinak.
  8. Společnost je povinna zabývat se reklamací Zákazníka teprve v okamžiku, kdy Zákazník Společnosti předloží Zboží k posouzení reklamace. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Zboží.
  9. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Společnost Zákazníka telefonicky, na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, e-mailem nebo písemně.
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU A ZÁRUKA ZA JAKOST SOFTWAROVÉHO PRODUKTU
  1. Společnost poskytuje Zákazníkovi záruku za jakost na Softwarový produkt po dobu trvání Licenční smlouvy.
  2. Zákazník nemá nárok na uplatnění práv vyplývající ze záruky za jakost Softwarového produktu v případě, že Zákazník řádně neplní své závazky vůči Společnosti, zejména je-li v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči Společnosti.
  3. Záruka za jakost Softwarového produktu se nevztahuje na poškození, která vznikla:
   1. neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Softwarový produkt;
   2. provedením nekvalifikovaného zásahu, změnou parametrů Softwarového produktu či v důsledku opravy Softwarového produktu jinou osobou než Společností;
   3. působením vyšší moci.
  4. Reklamaci vad Softwarového produktu Zákazník uplatňuje telefonicky na čísle Zákaznického Servisu nebo emailem na adrese reklamace@markeeta.cz.
  5. Zákazník se zavazuje Společnosti umožnit posouzení vad Softwarového produktu. Společnost se zavazuje vyvinout veškeré přiměřené úsilí k odstranění vad Softwarového produktu, přičemž Zákazník se zavazuje poskytnout k tomu Společnosti veškerou potřebnou součinnost.
  6. Smluvní strany sjednaly, že pokud bude Softwarový produkt vadný, Zákazník může požadovat pouze odstranění vady Softwarového produktu. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 1923 Občanského zákoníku.
  7. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Společnost Zákazníka na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, e-mailem nebo písemně.
 9. UKONČENÍ SMLOUVY
  1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
  2. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana bez zbytečného odkladu od předmětné smlouvy odstoupit, aniž by musela druhé smluvní straně poskytnout lhůtu k nápravě. Za podstatné porušení povinností se považuje takové porušení, o němž Smluvní strana věděla v době uzavření Smlouvy nebo o němž musela nebo měla vědět, přičemž je zřejmé, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by o takovém porušení věděla či je předvídala, zejména (ii) prodlení Zákazníka s úhradou faktury vystavené na kupní cenu za Zboží/Odměnu nebo cenu za poskytnutí Služeb nad rámec Balíčku na základě a v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dní a (ii) porušení- podmínek a rozsahu licence k Softwarovému produktu uvedených v čl. 3.4 (nepřevoditelnost licence), čl. 3.5 (zákaz převodu licence v rámci převodu závodu), 3.6 (zákaz změny a úprav Softwarového produktu) Licenční smlouvy. V ostatních případech jde o porušení nepodstatné.
  3. Smluvní strana může dále od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem nebo prohlásí, že již nastalé porušení povinností nenapraví.
  4. Dojde-li k podstatnému porušení Smlouvy a nevyužije-li dotčená Smluvní strana svého práva k odstoupení jak je uvedeno shora, považují Smluvní strany takové porušení za nepodstatné. V takovém případě je dotčená Smluvní strana nadále oprávněna od smlouvy odstoupit pro nepodstatné porušení povinností s tím, že je povinna dát porušující Smluvní straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Totéž platí i v případech, kdy se od počátku jedná o nepodstatné porušení povinností.
  5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2002 a 2003 Občanského zákoníku.
  6. Dotčená Smluvní strana není nicméně oprávněna od Smlouvy odstoupit v případech, kdy (i) k porušení povinností došlo prokazatelně v důsledku události vyšší moci, nebo (ii) dotčená Smluvní strana neposkytla požadovanou a dostatečnou součinnost druhé Smluvní straně, přičemž toto neposkytnutí součinnosti je v příčinné souvislosti s porušením povinností.
  7. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
  8. V případě odstoupení od Kupní smlouvy jsou strany povinny vydat si vzájemně vše, co si již plnily. V případě odstoupení od Licenční smlouvy nejsou odstoupením dotčena ta práva a povinnosti, které smluvním stranám vznikly do ukončení Licenční smlouvy. Práva uvedená v § 2005 Občanského zákoníku nejsou odstoupením od smlouvy dotčena.
 10. NÁHRADA ÚJMY
  1. Každá ze Smluvních stran je povinna uhradit druhé Smluvní straně újmu (včetně nemajetkové), která vznikla druhé smluvní straně porušením povinností stanovených Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Tím není dotčen článek 10.5 těchto VOP.
  2. Společnost nenese odpovědnost za újmu, která vznikla Zákazníkovi, jestliže Zákazník svým zaviněným jednáním přispěl ke vzniku újmy.
  3. Povinnosti k náhradě újmy se Společnost zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost Společnosti je mezi stranami považována i vada prostředku komunikace na dálku (např. internetové spojení) používaného Zákazníkem či Společností a/nebo selhání kteréhokoliv technického prostředku, které Společnost nezavinila.
  4. Společnost nenese odpovědnost za opožděné dodání Produktu nebo jeho neposkytnutí z důvodů, které jsou objektivně mimo její kontrolu.
  5. Povinnost Společnosti hradit újmu vzniklou Zákazníkovi je omezena maximálně do výše ceny za Zboží bez DPH, kterou Zákazník za jeho pořízení Společnosti uhradil a/nebo v případě poskytnutí Balíčku do výše Odměny bez DPH; to platí i pro újmu vzniklou Zákazníkovi v důsledku zneužití či neoprávněného přístupu třetí osoby k EET certifikátu Zákazníka či v důsledku toho, že nedošlo anebo došlo k chybnému přenosu dat do informačních systémů finanční správy, pokud za ně Společnost odpovídá. Společnost je povinna Zákazníkovi nahradit pouze skutečnou škodu, nikoliv ušlý zisk. Omezení náhrady újmy dle tohoto článku neplatí v případech stanovených v ustanovení § 2898 Občanského zákoníku.
  6. Vzniklá újma se hradí v penězích.
 11. UCHOVÁNÍ DAT PO UKONČENÍ SMLOUVY
  1. Společnost uchová a umožní Zákazníkovi přístup k datům, která Společnost v rámci poskytování Softwarového produktu Zákazníkovi pro Zákazníka zpracovávala po dobu dvanácti (12) měsíců následujících po měsíci, za nějž byla ještě uhrazena Odměna. Po uplynutí této lhůty Společnost data zlikviduje.
  2. Zákazník je povinen zajistit si pořízení záloh veškerých dat ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto článku. V případě, že si Zákazník zálohy dat nezajistí, neodpovídá Společnost za jakoukoli újmu, která Zákazníkovi v důsledku likvidace dat vznikla.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení VOP nebo Smlouvy.
  2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání.
  3. Smluvní strany se dohodly, že VOP mohou být Společností jednostranně měněny či doplňovány, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci se Zákazníky a/nebo způsob uzavírání, změn a ukončení Smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Produktů poskytovaných Společností. Společnost je dále oprávněna jednostranně změnit VOP tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní podmínky obchodních partnerů, se kterými Společnost spolupracuje (např. změna dodacích podmínek přepravních společností atd.) a jejichž služeb užívá Společnost při poskytování plnění Zákazníkům.
  4. Zákazník bude o změně a/nebo doplnění VOP informován na webových stránkách Společnosti a prostřednictvím emailové zprávy nebo zprávy doručené prostřednictvím zákaznického účtu Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, a to nejméně 30 dnů před účinností této změny či doplnění VOP. Touto změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Zákazník má právo změnu či doplnění VOP odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP. Nevyužije-li Zákazník tohoto práva do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP, platí, že s obsahem změněných či doplněných VOP vyslovil souhlas.
  5. Práva a povinnosti smluvních stran těmito VOP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
  6. Smluvní strany v souladu s § 89a o.s.ř. sjednávají, že k projednání veškerých sporů, které vzniknou na základě, nebo v souvislosti se Smlouvou bude místně příslušný soud dle sídla Společnosti, s výjimkou případů, kdy právní předpisy volbu sudiště neumožňují, a že spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky.
  7. Zákazník uzavřením Smlouvy uděluje Společnosti souhlas se shromažďováním, zpracováním a užitím údajů, které Společnosti sdělil při uzavírání nebo v rámci plnění Smlouvy, popř. které jsou Společností shromážděny v souvislosti s využíváním Softwarového produktu Zákazníkem, a to zejména pro tyto účely:
   1. účel, pro který dal Zákazník výslovný souhlas,
   2. jakékoliv použití přímo související se zajištěním řádné funkčnosti Softwarového produktu,
   3. ochrana práv a oprávněných zájmů Společnosti;
   4. plnění povinností Společnosti, které jí stanoví zvláštní zákony;
   5. pro vnitřní potřebu Společnosti, např. za účelem zlepšování kvality Produktů a podpory jejich prodeje, vytváření analýz, statistik, strategického plánování nebo inovace Produktů;
   6. pro zasílání informací o nových Produktech Společnosti nebo informací, které souvisejí se stávajícími Produkty;
   7. pro obchodní účely Společnosti a partnerů Společnosti
    Souhlas Zákazník udílí na trvání Smlouvy a po dobu 5 let po jejím ukončení.
  8. Uzavřením Smlouvy uděluje Zákazník výslovný souhlas k tomu, že na účtenkách generovaných Produktem může Společnost umisťovat svoje reklamní sdělení nebo reklamní sdělení klientů. Souhlas je udělen na dobu trvání Smlouvy.
  9. Smluvní strany podle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z praxe, která mezi nimi bude zavedena či z obecně zachovávaných obchodních zvyklostí, týkajících se předmětu Smlouvy.
  10. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají při svém podnikání jako podnikatelé, a že se tak na Smlouvu neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku, § 1796 Občanského zákoníku, § 1799 Občanského zákoníku a § 1800 Občanského zákoníku.
  11. Smluvní strany se podle § 1895 Občanského zákoníku dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti ze Smlouvy či Smlouva jako celek může být Společností postoupena na třetí osobu, s čímž Zákazník v souladu s § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku vyslovuje předem svůj souhlas. Zákazník může jakákoliv svá práva či povinnosti ze Smlouvy či Smlouvu jako celek postoupit nebo převést na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti.
  12. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  13. Pokud ustanovení těchto VOP jakkoli odkazují na jednotné číslo, zahrnují tyto odkazy i odkazy na číslo množné a naopak. Pojmy používané ve VOP se významově shodují s totožnými pojmy ve Smlouvě.

Close