Close
 1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ
  1. Zákazník je jakákoliv obchodní korporace nebo podnikající fyzická osoba, která si zakoupila a/nebo užívá Zboží a/nebo Softwarový produkt a/nebo Služby Společnosti. Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že každá osoba identifikující se vůči Společnosti pod svým IČO se považuje za podnikatele ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).
  2. Společnost je obchodní korporace Smart software s.r.o., IČO: 25292498, se sídlem Závodu míru 40, 360 17 Karlovy Vary, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka číslo 15606.
  3. Softwarový produkt je soubor softwarového vybavení zahrnující software Společnosti a dále také všechny dosavadní aktualizace a doplňky, které byly Společností Zákazníkovi poskytnuty k původnímu Softwarovému produktu. Softwarový produkt není předmětem koupě, poskytováno je pouze právo k jeho užívání – licence.
  4. Zboží je jakýkoliv hardware dodaný Společností Zákazníkovi.
  5. Služby jsou služby poskytované Společností v souvislosti se Zbožím, a nebo se Softwarovým produktem.
  6. Produkt je souhrnný pojem pro Softwarový produkt, Zboží a Služby Společnosti.
  7. Balíček je souhrnný pojem pro Softwarový produkt s danou úrovní funkcionalit a Služby, které Společnost poskytuje Zákazníkovi v souvislosti s užíváním Softwarového produktu či Zboží, na kterém je Softwarový produkt užíván. Specifikace (obsah) jednotlivých Balíčků je uvedena na webových stránkách Společnosti.
  8. Odměna je odměna za užívání Balíčku Zákazníkem plynoucí z uzavřené Licenční smlouvy.
  9. Smlouva je smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem upravující práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti dodávkou a používáním Produktů. Smlouvou se vždy rozumí Kupní smlouva a / nebo Licenční smlouva a smlouva.
  10. Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem upravující práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti dodávkou Zboží.
  11. Licenční smlouva a smlouva o poskytování služeb (dále jen „Licenční smlouva“) je smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem, na základě které je Zákazníkovi poskytnuto právo užívat Balíček.
  12. Obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) jsou obchodní podmínky, které se ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku stávají nedílnou součástí jakékoli Smlouvy uzavřené mezi Společností a Zákazníkem na dodávku Produktů a upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti dodávkou a používáním Produktů.
  13. Smluvními stranami jsou Společnost na straně jedné a Zákazník na straně druhé.
  14. Období znamená dobu, na kterou je uzavřena Licenční smlouva.
 2. PŘEDMĚT SMLOUVY
  1. Společnosti se zavazuje poskytnout Zákazníkovi úplatně v rámci zákazníkem zvoleného Balíčku
   a) oprávnění k výkonu práva užít Softwarový produkt v rozsahu a za podmínek této Licenční smlouvy (dále jen „licence“) a
   b) Služby související se Softwarovým produktem případně Zbožím, na kterém je Softwarový produkt užíván.
  2. Zákazník se zavazuje Společnosti za poskytnutí plnění specifikovaného v článku 2.1 této Licenční smlouvy uhradit Odměnu.
 3. VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
  1. Softwarový produkt a jeho aktualizace dle této Licenční smlouvy je předmětem autorskoprávní ochrany podle autorského zákona.
  2. Společnost prohlašuje, že Softwarový produkt a jeho případné další verze (upgrade) nemají žádné právní vady, že nejsou zatíženy právy třetích osob týkajících se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví a že Společnost je zcela oprávněna k výkonu majetkových práv k Softwarovému produktu a jeho případným dalším verzím (upgrade) a uzavřít se Zákazníkem tuto Licenční smlouvu.
  3. Společnost poskytuje Zákazníkovi po dobu trvání této Licenční smlouvy nevýhradní, nepřevoditelnou licenci, k výkonu práva Softwarový produkt a jeho případné další verze (upgrade) užít za účelem elektronické evidence pokladních transakcí a dat Zákazníka na Zboží a v rámci cloudového úložiště a toto oprávnění začne platit ode dne uzavření této Licenční smlouvy.
  4. Zákazník není oprávněn Softwarový produkt poskytnout žádné třetí osobě, a to ani zčásti, ani není oprávněn licenci postoupit žádné třetí osobě.
  5. Zákazník je oprávněn převést licenci v rámci převodu závodu nebo jeho části, jen s předchozím písemným souhlasem Společnosti.
  6. Zákazník není oprávněn Softwarový produkt jakkoli měnit, upravovat ani jej zapracovávat či spojovat s jiným autorskoprávním dílem nebo software.
  7. Společnost je povinna odškodnit Zákazníka vůči všem nárokům třetích stran vyplývajícím z porušení autorských práv, které souvisejí s užitím Softwarového produktu nebo jeho části, a to za předpokladu že:
   a) Zákazník bez zbytečného odkladu informuje Společnost o veškerých nárocích, které vyplývají z takového porušení;
   b) Zákazník poskytne Společnosti veškeré informace, které může Společnost v rámci právních opatření rozumně považovat za významné, s výjimkou informací chráněných příslušnými právními předpisy nebo povinností mlčenlivosti Zákazníka;
   c) Společnost vystupuje před soudem či v jiném podobném řízení jako vedlejší účastník a jedná ve prospěch Zákazníka u soudu nebo jiného orgánu v souladu s platnými předpisy práva procesního a v rozsahu povoleném procesními předpisy (např. § 93 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů);
   d) Zákazník nepřipustí žádný takový nárok, nebude souhlasit s dohodou o narovnání nebo neučiní žádné platby ve vztahu k takovému nároku bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
  8. Povinnost Společnosti hradit újmu vzniklou Zákazníkovi porušením povinnosti Společnosti vyplývající z Licenční smlouvy je omezena maximálně do výše Odměny bez DPH za Období, ve kterém došlo k poručení takové povinnosti. Společnost je povinna Zákazníkovi nahradit pouze skutečnou škodu, nikoliv ušlý zisk. Omezení náhrady újmy dle tohoto článku neplatí v případech stanovených v ustanovení § 2898 Občanského zákoníku
  9. Společnost je dále povinna dle svého uvážení (aniž by tím vznikly Zákazníkovi jakékoli náklady), získat licenci od držitele práv, která jsou údajně předmětným Softwarovým produktem nebo jeho částí porušována, nahradit nebo upravit Softwarový produkt nebo jeho část tak, aby již dále taková práva nebyla porušována, nebo bránit Zákazníka proti nároku, jež vyplývá z porušení tohoto práva; nebo, jsou-li takové prostředky nepřiměřené či nevýhodné, může Zákazník požadovat od Společnosti vrácení Odměny za licenci v poměrné části v závislosti na době užívání Softwarového produktu v poměru ke sjednané době, na kterou je licence poskytnuta.
  10. V případě nefunkčnosti Softwarového produktu je Zákazník oprávněn obrátit se na Společnost v rámci telefonické, emailové nebo webové podpory. Reklamační řízení a práva z vadného plnění upravují VOP.
 4. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Společnost poskytuje na základě Licenční smlouvy Služby, které jsou specifikovány v rámci jednotlivých Balíčků.
 5. DOBA TRVÁNÍ LICENČNÍ SMLOUVY A UKONČENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
  1. Tato Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku, kdy Zákazník po zahájení registračního procesu odsouhlasí zde zobrazené znění Licenční smlouvy vztahující se k Softwarovému produktu a VOP.
  2. Licence dle Licenční smlouvy je Zákazníkovi poskytována jako časově omezená, a to na Období sjednané ve Smlouvě. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, po uplynutí sjednaného Období dle tohoto článku se licence automaticky prodlužuje o další Období, za předpokladu, že Zákazník uhradí Společnosti Odměnu za následující období za podmínek dle čl. 5.2 této Licenční smlouvy. K prodloužení doby trvání Licenční smlouvy o další Období může dojít i opakovaně. Neuhradí-li Zákazník Odměnu za následující Období dle předchozí věty, poskytne Společnost Zákazníkovi dodatečnou lhůtu pro úhradu Odměny. Do doby uhrazení Odměny během náhradní lhůty je Společnost oprávněna k pozastavení účinnosti Licenční smlouvy a dále je oprávněna pozastavit poskytování Služeb.
  3. Neuhradí-li Zákazník Odměnu za následující Období ani v náhradní lhůtě, Licenční smlouva zaniká a Zákazník není nadále oprávněn užívat Softwarový produkt, jakož i související Služby, resp. Společnost je oprávněna zamezit Zákazníkovi v užívání Softwarového produktu, a dále je oprávněna zatavit poskytování Služeb.
  4. Tuto Licenční smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
  5. Poruší-li Smluvní strana Licenční smlouvu podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana bez zbytečného odkladu od Licenční smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení povinností se považuje (i) porušení, o němž Smluvní strana věděla v době uzavření Licenční smlouvy nebo o němž musela nebo měla vědět, přičemž je zřejmé, že by druhá Smluvní strana Licenční smlouvu neuzavřela, pokud by o takovém porušení věděla či je předvídala, (ii) prodlení Zákazníka s úhradou Odměny déle než 30 kalendářních dnů a (v) poruší-li Zákazník podmínky a rozsah licence k Softwarovému produktu. V ostatních případech, není-li v Licenční smlouvě uvedeno jinak, se má za to, že jde o porušení nepodstatné.
  6. Smluvní strana může dále od Licenční smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Licenční smlouvu podstatným způsobem nebo prohlásí, že již nastalé porušení povinností nenapraví.
  7. Dojde-li k podstatnému porušení Licenční smlouvy a nevyužije-li dotčená Smluvní strana svého práva k odstoupení jak je uvedeno shora, považují Smluvní strany takové porušení za nepodstatné. V takovém případě je dotčená Smluvní strana nadále oprávněna od Licenční smlouvy odstoupit pro nepodstatné porušení povinností s tím, že je povinna dát porušující Smluvní straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Totéž platí i v případech, kdy se od počátku jedná o nepodstatné porušení povinností.
  8. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2002 a 2003 Občanského zákoníku.
  9. Dotčená Smluvní strana není nicméně oprávněna od Licenční smlouvy odstoupit v případech, kdy (i) k porušení povinností došlo prokazatelně v důsledku události vyšší moci, nebo (ii) dotčená Smluvní strana neposkytla požadovanou a dostatečnou součinnost druhé Smluvní straně, přičemž toto neposkytnutí součinnosti je v příčinné souvislosti s porušením povinností.
  10. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
 6. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Společnost si vyhrazuje právo jednostranně měnit výši Odměny, a to oznámením zaslaným Zákazníkovi alespoň 3 měsíce předem na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti. Zákazník je v takovém případě oprávněn Licenční smlouvu písemně vypovědět do 30 dní od obdržení oznámení o změně Odměny. Výpovědní doba je dvouměsíční a po tuto dobu hradí zákazník Odměnu v původní výši. Nevypoví-li zákazník Licenční smlouvu dle tohoto odstavce, nabývá změna Odměny účinnosti ke dni avizovanému v oznámení Společnosti o změně výše Odměny.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pro případ, že kterékoli ustanovení této Licenční smlouvy je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení Licenční smlouvy.
  2. Práva a povinnosti smluvních stran touto Licenční smlouvou neupravené se řídí ustanoveními VOP, dále příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a autorského zákona.
  3. Smluvní strany v souladu s § 89a o.s.ř. sjednávají, že k projednání veškerých sporů, které vzniknou na základě, nebo v souvislosti s Licenční smlouvou bude místně příslušný soud dle sídla Společnosti a že spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky.
  4. Smluvní strany podle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení Licenční smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z praxe, která mezi nimi bude zavedena či z obecně zachovávaných obchodních zvyklostí, týkajících se předmětu Licenční smlouvy.
  5. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany prohlašují, že Licenční smlouvu uzavírají při svém podnikání jako podnikatelé, a že se tak na Licenční smlouvu neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku, § 1796 Občanského zákoníku, § 1799 Občanského zákoníku a § 1800 Občanského zákoníku.
  6. Smluvní strany se podle § 1895 Občanského zákoníku dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti z Licenční smlouvy či Licenční smlouva jako celek může být Společností postoupena na třetí osobu, s čímž Zákazník v souladu s § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku vyslovuje předem svůj souhlas. Zákazník může jakákoliv svá práva či povinnosti z Licenční smlouvy či Licenční smlouvu jako celek postoupit nebo převést na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti.
  7. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

Close