Close

Všeobecné obchodní podmínky

PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 15. 03. 2021

 1. DEFINICE A VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ

  1. Balíček je souhrnný pojem pro Softwarový produkt s danou úrovní funkcionalit a Služby, pokud Společnost se Zákazníkem uzavřela Smlouvu, kterou bylo výslovně ujednáno poskytování Balíčku. Specifikace jednotlivých Balíčků je uvedena na webových stránkách Společnosti.

  2. Ceník je přehled cen jednotlivých Produktů Společnosti a jejich kombinací, případně Odměn za Balíčky. Aktuální verze Ceníku je vždy dostupná na webových stránkách Společnosti a v písemné podobě rovněž u Zástupců Společnosti. Veškeré ceny v Ceníku jsou uvedeny bez DPH, není-li výslovně stanoveno jinak. Ceník je nedílnou součástí Obchodních podmínek.

  3. GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé jako General Data Protection Regulation, jakož i další relevantní právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů platné a účinné na území České republiky.

  4. Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem upravující práva a povinnosti Smluvních stran v souvislosti s dodávkou Zboží.

  5. Licence opravňuje Zákazníka k užívání Softwarového produktu Společnosti.

  6. Licenční smlouva je smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem, na základě níž je Zákazníkovi poskytnuta Licence k Softwarovému produktu. V případě, že si Zákazník u Společnosti na základě licenční smlouvy a smlouvy o poskytování služeb (dále rovněž jen „Licenční smlouva“) objednal Balíček, je součástí Licenční smlouvy rovněž právo užívat Služby obsažené v Balíčku.

  7. Období je časově omezené období, na které je Smluvními stranami ujednána Licenční smlouva. Není-li ujednáno jinak, platí, že je Obdobím jeden kalendářní měsíc; v případě Balíčku je dle kontextu Obdobím rovněž tzv. První období, po jeho uplynutí platí, že je Obdobím jeden kalendářní měsíc;

  8. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  9. Obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) jsou tyto všeobecné obchodní podmínky Společnosti, které se v souladu s § 1751 Občanského zákoníku stávají nedílnou součástí Smlouvy.

  10. Odměna je měsíční odměna za užívání Balíčku Zákazníkem plynoucí z uzavřené Licenční smlouvy. Cena Balíčku je uvedena bez DPH, není-li výslovně stanoveno jinak.

  11. Produkt je souhrnný pojem pro Zboží, Služby, Softwarový produkt i Balíček. Aktuální informace o jednotlivých Produktech jsou uvedeny na webových stránkách Společnosti.

  12. První období je období 24 měsíců od uzavření Licenční smlouvy v případě, že bylo mezi Smluvními stranami ujednáno, že bude Společnost poskytovat Zákazníkovi Balíček.

  13. Služby jsou jakékoliv služby poskytované Společností Zákazníkovi, zejména instalace a základní nastavení Produktu (tzv. customizace). Služby, které nejsou součástí Balíčku, jsou Zákazníkovi poskytovány za cenu ve výši dle aktuálně platného Ceníku.

  14. Smlouva je jakákoli smlouva či dohoda uzavřená mezi Společností a Zákazníkem upravující práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá v souvislosti s dodávkou a používáním Produktů Zákazníkem, tj. např. Kupní smlouva, Licenční smlouva apod.

  15. Smluvní strany jsou Společnost na straně jedné a Zákazník na straně druhé. Obě Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že Smlouvy uzavírají v souvislosti se svým podnikáním.

  16. Smluvní vztah je právní vztah mezi Společností a Zákazníkem založený na základě Smlouvy.

  17. Softwarový produkt je soubor softwarového vybavení zahrnující software Společnosti a dále také všechny dosavadní aktualizace a doplňky, které byly Společností Zákazníkovi poskytnuty k Softwarovému produktu. Softwarový produkt není předmětem koupě, poskytováno je pouze právo k jeho užívání – Licence.

  18. Společnost je obchodní korporace Smart software s.r.o., IČO: 252 92 498, se sídlem Závodu míru 435/40, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary nebo jakákoliv společnost, která se stala právním nástupcem společnosti Smart software s.r.o. a/nebo na kterou byla postoupena Kupní smlouva a/nebo Licenční smlouva či jakákoliv jiná Smlouva.

  19. Účet Společnosti je účet Společnosti uvedený na příslušném daňovém dokladu vystaveném Společností.

  20. Zákazník je obchodní korporace nebo podnikající fyzická osoba, která si zakoupila a/nebo užívá jakýkoliv Produkt Společnosti. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že každá osoba identifikující se vůči Společnosti pod svým IČO se považuje za podnikatele ve smyslu § 420 Občanského zákoníku. Zákazníkem ve smyslu tohoto ustanovení se stává i nabyvatel, na něhož byla Licence k Softwarovému produktu převedena původním Zákazníkem, nebo který vstoupil do práv a povinností Zákazníka jakožto právní nástupce.

  21. Zástupce je obchodní zástupce nebo zaměstnanec Společnosti, jehož prostřednictvím si může Zákazník objednat jakýkoliv Produkt Společnosti.

  22. Zboží je jakýkoliv hardware dodaný Společností Zákazníkovi (např. tablet, tiskárna), jeho doplňky či příslušenství (např. USB čtečka čárových kódů).

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Níže uvedené Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti s jakoukoliv Smlouvou, respektive při používání jakéhokoliv Produktu Společnosti.

  2. Nadpisy uvedené v těchto VOP slouží pouze k usnadnění orientace. Pokud ustanovení těchto VOP odkazují na jednotné číslo, zahrnují tyto odkazy i odkazy na číslo množné a naopak. Pojmy používané ve VOP se významově shodují s totožnými pojmy ve Smlouvě.

  3. Uzavřením Smlouvy se Společností vyjadřuje Zákazník souhlas s veškerými ustanoveními těchto VOP.

  4. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že v případě, že Společnost nabídne Zákazníkovi na určitou, časově omezenou dobu výhodnější podmínky pro využívání Produktů, než které jsou stanoveny těmito VOP a Zákazník splní veškeré podmínky stanovené pro získání této speciální akční nabídky, má speciální akční nabídka Společnosti po zohlednění čl. 3.10. VOP přednost před dotčenými ustanoveními těchto VOP.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY A JEJÍ PLNĚNÍ

  1. Zákazník je oprávněn si objednat Produkt různými způsoby, a to:

   1. písemnou objednávkou doručenou Společnosti nebo naskenovanou písemnou objednávkou doručenou na e-mailovou adresu Společnosti, která je za tímto účelem uvedena na webových stránkách Společnosti;

   2. elektronickou objednávkou přes webové rozhraní Společnosti;

   3. prostřednictvím telefonu za podmínky, že budou dohodnuty a uvedeny veškeré níže uvedené podstatné náležitosti a Zákazník a Společnost si je odsouhlasili.

  2. Za podstatné náležitosti v objednávce Smluvní strany považují zejména tyto údaje:

   1. identifikace Zákazníka - firma/obchodní jméno, IČO, DIČ, sídlo/místo podnikání, e-mail Zákazníka, jméno osoby zastupující Zákazníka, telefon;

   2. název Produktu a v případě Licenční smlouvy rovněž časové období, na něž má uzavřena;

   3. cena a způsob platby za Produkt, respektive Odměny za Balíček.

  3. Předmětem Smlouvy může být Kupní smlouva, Licenční smlouva, jejich kombinace či jiná Smlouva dle dohody Smluvních stran.

  4. Kupní smlouva je mezi Společností a Zákazníkem uzavřena v okamžiku, kdy Společnost přijme a potvrdí objednávku Zákazníka na Zboží. Za potvrzení objednávky se považuje potvrzení provedené v listinné podobě, prostřednictvím elektronické pošty, předáním Zboží Zákazníkovi, nebo jiným prokazatelným způsobem. Ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku upravující možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se nepoužije.

  5. Na základě Kupní smlouvy se Společnost zavazuje odevzdat Zákazníkovi Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Zákazník se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí za něj Společnosti kupní cenu za podmínek uvedených v článku 4 těchto VOP. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2119 Občanského zákoníku.

  6. Nebezpečí škody na Zboží a vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží:

   1. v provozovně Společnosti; nebo

   2. na jiném místě plnění určeném pro dodání zboží, ať již doručení Zboží zajišťuje Společnost nebo jiný dopravce. Zákazník je oprávněn změnit místo, kam má být Zboží doručeno pouze v případě, že Společnosti uhradí případné náklady, které jí v této souvislosti vznikly; Společnost v takovém případě neodpovídá za tím způsobené opožděné dodání Zboží;

  7. Předmětem Licenční smlouvy může být pouze Licence nebo Balíček jako celek, a to v závislosti na nabídce Produktů Společnosti.

  8. V případě, že bylo ujednáno, že je předmětem Licenční smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Společností dodání Balíčku, zákazník získává:

   1. právo užívat Softwarový produkt - Licenci; a

   2. právo na poskytování Služeb,

a to za podmínek stanovených v Licenční smlouvě a pouze za předpokladu řádné úhrady Odměny ze strany Zákazníka.

  1. Licenční smlouva je mezi Zákazníkem a Společností uzavřena až v okamžiku, kdy Zákazník po zahájení instalačního procesu Softwarového produktu odsouhlasí zde zobrazené znění Licenční smlouvy a Obchodní podmínky. Bez odsouhlasení znění Licenční smlouvy a Obchodních podmínek není Zákazníkovi umožněna registrace Softwarového produktu a nedojde k uzavření Licenční smlouvy, a tedy ani k aktivaci Balíčku, byl-li mezi Smluvními stranami sjednán.

  2. Společnost se zavazuje poskytovat Zákazníkovi Licenci a Služby dle zvoleného Balíčku po dobu trvání Licenční smlouvy za předpokladu, že nedojde z důvodu technologických změn, rozšíření nebo změn Produktů poskytovaných Společností k ukončení nabídky konkrétního typu Balíčku, respektive Softwarového produktu. V případě, že Společnost plánuje z důvodu technologických změn, rozšíření nebo změn Produktů poskytovaných Společností ukončení nabídky konkrétního typu Balíčku, resp. Softwarového produktu, informuje o tom Zákazníka před touto skutečností a poskytne Zákazníkovi alternativu Produktu, který bude Společnost dále poskytovat.

  3. Služby jsou Společností dodány okamžikem jejich poskytnutí Zákazníkovi.

 1. CENA PRODUKTU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Zákazník se zavazuje zaplatit Společnosti cenu za Produkt a/nebo Odměnu za Balíček na základě faktur vystavených Společností, nebo na základě splátkového kalendáře dojednaného mezi Společností a Zákazníkem.

  2. Zákazník je povinen uhradit Odměnu a/nebo cenu za Licenci bezhotovostně převodem na Účet Společnosti, a to vždy nejdéle do 10. dne kalendářního měsíce, za který je Odměna a/nebo cena za Licenci hrazena, není – li na faktuře uvedeno jiné datum splatnosti. V případě, že byl mezi Smluvními stranami ujednán splátkový kalendář, hradí Zákazník Odměnu bezhotovostně na účet Společnosti v souladu se splátkovým kalendářem.

  3. Zákazník je povinen uhradit faktury za dodané Zboží či poskytnutí Služeb nejpozději v den splatnosti uvedený na příslušné faktuře, a to bezhotovostním převodem na Účet Společnosti.

  4. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Společností bude k cenám účtována daň z přidané hodnoty v aktuální výši v okamžiku zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

  5. Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník v souladu s § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s tím, aby Společnost vyhotovila daňový doklad - fakturu elektronicky. Zákazník souhlasí rovněž s tím, aby mu faktury – daňové doklady byly po provedení úspěšné aktivace Softwarového produktu zasílány pouze na jeho zákaznický účet dostupný na webovém rozhraní Společnosti a/nebo e-mailem, a to dle volby Společnosti.

  6. Faktura se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy byla příslušná částka připsána na účet Společnosti.

  7. V případě prodlení s úhradou splatných faktur je Společnost oprávněna požadovat na Zákazníkovi úhradu úroku z prodlení v zákonné výši; právo Společnosti na náhradu škody tím není dotčeno.

  8. Každá platba, kterou Zákazník převede na Účet Společnosti, se započítává nejdříve na úhradu jakékoliv pohledávky Společnosti za Zákazníkem (bez ohledu na příčinu vzniku této pohledávky – tj. např. i náhrada škody, smluvní pokuta apod.), příslušenství a následně na úhradu Produktu (např. Balíčku, Licence..).

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

  1. Zákazník je oprávněn Produkt využívat výhradně pro svoji potřebu a pouze k takovým účelům, k nimž je určen.

  2. Zákazník bere na vědomí, že je Softwarový produkt vlastnictvím Společnosti a je předmětem zákonné autorskoprávní ochrany.

  3. Zákazníkovi, který si od Společnosti zakoupil Softwarový produkt a/nebo Balíček je poskytnuta Licence, která je nepřevoditelná, nevýhradní, platná na území České republiky a je poskytována pouze v rozsahu sloužícím k řádnému užívání Softwarového produktu Zákazníkem. Doba, na kterou je Licence poskytována, je stanovena v Licenční smlouvě.

  4. Zástupce Společnosti pro Zákazníka v případě jeho zájmu provede instalaci a základní nastavení Softwarového produktu (customizaci) za cenu objednané Služby ve výši dle aktuálně platného Ceníku,
   není - li customizace součástí Balíčku Zákazníka.

  5. Zákazníkům není dovoleno jakýmkoliv způsobem zasahovat do Softwarových produktů Společnosti, činit jakékoli jejich změny nesouvisející se Zákaznickým nastavením, vytvářet kopie, rozmnoženiny či napodobeniny Softwarového produktu nebo jakýmkoli způsobem narušovat funkčnost Softwarového produktu či provádět zpětné inženýrství. Zákazník dále není oprávněn Licenci pronajmout, převést či udělit podlicenci bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

  6. Zákazník není oprávněn Softwarový produkt užívat takovým způsobem, který by mohl zničit, deaktivovat, přetížit, narušit, poškodit nebo jinak omezit či ohrozit Softwarový produkt či datovou síť, s níž Zákazník při využívání Softwarového produktu pracuje, nebo který by mohl znemožnit, omezit či ohrozit využívání Softwarového produktu jinými Zákazníky.

  7. Zákazník je povinen oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu:

   1. jakoukoli změnu svých údajů, tzn. změnu svého názvu/obchodní firmy/jména, sídla/místa podnikání, popř. v jiných údajích poskytnutých Společnosti v souvislosti se Smlouvou nebo jakoukoli její změnou anebo při provádění jakékoli Služby poskytované Společností;

   2. změnu kontaktní osoby nebo změnu nebo zánik oprávnění určité osoby zastupovat Zákazníka včetně zániku nebo změny zmocnění, které Zákazník udělil, pokud to může mít vliv na jednání Zákazníka se Společností; tato povinnost se týká rovněž případného oprávnění zastupovat Zákazníka, které dosud nebylo zapsáno do obchodního či jiného veřejného rejstříku, případně obdobného zahraničního rejstříku;

   3. jakékoli další skutečnosti a/nebo změny, o nichž lze důvodně předpokládat, že mohou mít podstatný vliv na plnění jakékoli Smlouvy, nebo jakékoli změny nebo události, o nichž lze mít důvodně za to, že by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost Zákazníka plnit jeho povinnosti z jakékoli Smlouvy vůči Společnosti (např. podání návrhu na zahájení insolvenčního či exekučního řízení vůči Zákazníkovi atd.).

  8. Zákazník není oprávněn užívat logo, název, obchodní firmu, či jiné údaje Společnosti bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

  9. Zákazníkovi se doporučuje pravidelně zálohovat a archivovat data získaná prostřednictvím Softwarového produktu a následně provést kontrolu vytvoření bezchybné zálohy dat.

  10. Zákazník bere na vědomí, že mu případným nevyužíváním Softwarového produktu, respektive Balíčku nevzniká právo na jakoukoliv kompenzaci, náhradu, slevu, či snížení ceny za Licenci a/nebo Odměny, či vrácení jakéhokoliv plnění ze strany Společnosti.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

  1. Vzhledem k povaze Softwarového produktu si Společnost vyhrazuje právo:

   1. změny Softwarového produktu za účelem jeho zkvalitnění;

   2. změny technických parametrů Softwarového produktu, pokud to bude nutné pro jeho plnou funkčnost.

  2. Společnost je oprávněna přerušit nebo omezit provoz Softwarového produktu na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby či opravy Softwarového produktu nebo v případě narušení bezpečnosti a integrity Softwarového produktu, ochrany dat nebo při zjištění jeho ohrožení nebo zranitelnosti, nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, v období krizového stavu nebo z důvodu jiného důležitého veřejného zájmu.

  3. Společnost je oprávněna omezit nebo přerušit provoz Softwarového produktu i bez předchozího upozornění Zákazníka také v případě, že:

   1. Zákazník neuhradí řádně a včas cenu za Softwarový produkt, respektive Odměnu;

   2. Zákazník užívá Softwarový produkt způsobem, který může negativně ovlivnit fungování Softwarového produktu, jeho integritu či kvalitu ve vztahu k ostatním Zákazníkům;

   3. existuje důvodné podezření, že Zákazník zneužívá poskytnutý Softwarový produkt;

  4. Jakmile důvod omezení nebo přerušení provozu Softwarového produktu dle čl. 6.2. VOP a/nebo
   čl. 6.3. VOP odpadl, Společnost fungování Softwarového produktu Zákazníkovi bez zbytečného odkladu obnoví. Po dobu omezení nebo přerušení fungování Softwarového produktu z důvodů dle čl. 6.2. VOP a/nebo čl. 6.3. VOP hradí Zákazník cenu za Softwarový produkt, respektive Odměnu v plném rozsahu. Společnost může v případech, kdy byl provoz omezen či přerušen z důvodů dle čl. 6.3. VOP požadovat po Zákazníkovi úhradu nákladů spojených s opětovným zprovozněním Softwarového produktu.

  5. Společnost je oprávněna shromáždit, zpracovat a uložit informace o využívání a činnosti Softwarového produktu.

 1. OSOBNÍ, IDENTIFIKAČNÍ A PROVOZNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA

  1. Za osobní údaje jsou považovány zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště či jiná adresa uvedená Zákazníkem, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými průzkumy, informace o bankovním spojení či platební morálce apod. Za identifikační údaje jsou považovány zejména obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými průzkumy, informace o bankovním spojení či o platební morálce atd. Za provozní údaje jsou považovány veškeré údaje vyjma osobních a identifikačních údajů shromážděné či zpracovávané Společností při využívání Softwarového produktu Zákazníkem.

  2. Společnost shromažďuje, zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s GDPR. Bližší informace o nakládání s osobními údaji a jejich ochraně jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti.

  3. Osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány zejména pro tyto účely:

   1. účel, pro který dal Zákazník výslovný souhlas;

   2. zpracování, které je nezbytné pro plnění Smlouvy a zajištění řádné funkčnosti Softwarového produktu;

   3. ochrana práv a zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, či třetí strany;

   4. pro vnitřní potřebu Společnosti, např. za účelem zlepšování kvality Produktů a podpory jejich prodeje, vytváření analýz, statistik, strategického plánování nebo inovace Produktů;

   5. plnění povinností Společnosti, které jí stanoví zvláštní zákony;

   6. zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce osobních údajů;

  4. Zákazník souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna zpracovávat identifikační a provozní údaje Zákazníka, a tyto třídit do jednotlivých kategorií.

  5. Jestliže není zvláštním zákonem nebo dokumentací Společnosti vztahující se ke zpracování a ochraně osobních údajů stanovena delší doba, jsou osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka zpracovávány a uchovávány po dobu trvání Licenční smlouvy a dále maximálně po dobu 5 let po ukončení Licenční smlouvy.

  6. Osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány přímo Společností, Zástupci nebo jiným subjektem, s nímž za tímto účelem Společnost uzavřela smlouvu (takovýto subjekt Společnost uvede na svých webových stránkách), a to v  Evropské Unii, v elektronické podobě automatizovaným nebo manuálním způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem.

  7. Zákazník prohlašuje, že:

   1. byl řádně informován o  shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních, identifikačních a provozních údajů;

   2. byl poučen o skutečnosti, že své osobní, identifikační a provozní údaje poskytnul a poskytuje Společnosti dobrovolně, a v případě, že poskytl Společnosti souhlas ke zpracování osobních údajů nad rámec údajů nezbytných pro plnění Licenční smlouvy, že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat oznámením doručeným na adresu Společnosti, která je pro tento účel určena a zveřejněna na webových stránkách Společnosti;

   3. jej tímto Společnost informuje o jeho právu na přístup ke svým osobním údajům, které Společnost o Zákazníkovi zpracovává, právu na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost svých osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

 1. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM, DORUČOVÁNÍ

  1. Zákazník uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna pořizovat a uchovávat nahrávky a telefonické hovory, případně jakoukoliv jinou komunikaci mezi Smluvními stranami vzniklou v souvislosti s poskytováním či užíváním Produktů prostřednictvím libovolného technického prostředku, a to za účelem poskytování technické podpory a zkvalitňování Produktů. Souhlas udílí Zákazník dobrovolně, a to na dobu trvání jakékoli Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, a dále 5 let po jejím ukončení. Zákazník souhlasí s tím, aby Společnost prováděla záznamy komunikace mezi Smluvními stranami bez dalšího předchozího upozornění. Společnost se zavazuje k ochraně zaznamenaných dat před jejich zneužitím. Právo Společnosti na pořizování záznamů komunikace se Zákazníkem za účelem ochrany svých práv není tímto ustanovením dotčeno.

  2. Společnost je oprávněna zasílat Zákazníkovi zprávy či informace, které se týkají jakékoliv Smlouvy, VOP a veškerých záležitostí souvisejících přímo či nepřímo s Produkty Společnosti. Společnost je oprávněna Zákazníkovi tyto zprávy či informace zasílat na jeho zákaznický účet dostupný na webovém rozhraní Společnosti, prostřednictvím Softwarového produktu, e-mailem nebo jinými technickými prostředky.

  3. Zákazník je povinen se bez zbytečného odkladu seznámit s obsahem každé zprávy, kterou mu Společnost doručí, a to včetně zpráv doručených mu na jeho zákaznický účet dostupný na webovém rozhraní Společnosti. Zákazník je za tímto účelem povinen svůj zákaznický účet pravidelně kontrolovat.

  4. Zákazník doručuje zprávy a oznámení Společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Společnosti, která je pro tento účel uvedena na webových stránkách Společnosti, emailem, případně přes webové rozhraní Společnosti nebo pomocí funkcí Softwarového produktu.

  5. Zprávy nebo oznámení se považují za doručené v okamžiku, kdy se ocitnou ve sféře dispozice adresáta. Pokud je zpráva či oznámení doručováno na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, případně v Softwarovém produktu Společnosti, platí, že bylo doručeno v okamžiku jeho vložení na účet Zákazníka. Jestliže Společnost doručovala Zákazníkovi zprávu či oznámení na e-mail Zákazníka, považuje se tato e-mailová zpráva za doručenou v okamžiku, kdy je řádně odeslána z e-mailové adresy Společnosti. Skutečnost, že e-mailová zpráva zaslaná Zákazníkovi Společností byla doručena např. do nevyžádané pošty Zákazníka (spam) a Zákazník se s ní z tohoto důvodu neseznámil, nejde k tíži Společnosti.

  6. Zákazník je srozuměn se skutečností, že komunikace mezi Společností a Zákazníkem není šifrována ani jinak zabezpečena proti přístupu třetích osob, nestanoví-li Smlouva nebo tyto VOP něco jiného. Společnost v této souvislosti nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby k elektronické komunikaci mezi Společností a Zákazníkem.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST ZBOŽÍ

  1. Společnost poskytuje na Zboží záruku za jakost v délce 12 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí Zboží Zákazníkem.

  2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní nedostatky Zboží zjištěné Zákazníkem v záruční době. Strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že se na Smlouvu neuplatní ustanovení § 1921, § 1922 a § 2112 Občanského zákoníku.

  3. Zákazník nemá nárok na uplatnění práv vyplývajících ze záruky za jakost Zboží v případě, že neplní řádně své závazky vůči Společnosti, zejména je-li v prodlení s plněním svých peněžitých závazků.

  4. Záruka za jakost Zboží se nevztahuje na poškození Zboží, za něž Společnost neodpovídá, zejména jde o poškození, která vznikla:

   1. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží;

   2. opotřebením způsobeným běžným užíváním Zboží nebo mechanickým poškozením Zboží;

   3. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;

   4. pokud bylo Zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem;

   5. použitím nelegálního software nebo software, u něhož není Zákazník schopen doložit jeho legální původ;

   6. použitím neautorizovaného spotřebního materiálu;

   7. nadměrným zatěžováním nebo používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, teplotou, prašností, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, v němž je Zboží běžně využíváno či jiným používáním Zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu;

   8. provedením nekvalifikovaného zásahu, změnou parametrů Zboží Zákazníkem či v důsledku opravy Zboží Zákazníkem nebo jinou třetí osobou;

   9. působením vyšší moci;

   10. nebo na poškození, na která byl Zákazník při koupi Zboží upozorněn.

  5. Reklamaci Zboží je možné uplatnit telefonicky na čísle Zákaznického servisu nebo emailem na adrese, která je za tímto účelem uvedena na webových stránkách Společnosti. Bližší podmínky reklamace mohou být stanoveny v reklamačním řádu Společnosti dostupném na webových stránkách Společnosti.

  6. Uzná-li Společnost v rámci reklamačního řízení odpovědnost za vady Zboží, odstraní vady výměnou nebo opravou Zboží dle své volby.

  7. Bude-li v rámci reklamačního řízení zjištěno, že za vadu Zboží Společnost neodpovídá, a Zákazník bude přesto trvat na odstranění vady, Společnost odstraní vadu opravou nebo výměnou Zboží a Zákazník uhradí Společnosti cenu opravy /nového Zboží, nedohodnou-li se strany jinak.

  8. Společnost je povinna zabývat se reklamací Zákazníka teprve v okamžiku, kdy Zákazník Společnosti předloží Zboží k posouzení reklamace. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Zboží.

  9. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s Obchodními podmínkami, reklamačním řádem Společnosti a Občanským zákoníkem.

  10. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Společnost Zákazníka telefonicky, na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, e-mailem nebo písemně.

  11. V případě, že nebude Zboží v návaznosti na skončení reklamačního řízení převzato zpět Zákazníkem ani ve lhůtě 30 dnů od řádného ukončení reklamačního řízení, uděluje Zákazník Společnosti výslovný souhlas s tím, aby bylo takovéto Zboží do 30 dnů od uplynutí lhůty pro převzetí Zboží ekologicky zlikvidováno na náklady Společnosti.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST SOFTWAROVÉHO PRODUKTU

  1. Společnost poskytuje záruku na bezvadnou funkcionalitu Softwarového produktu, přičemž Společnost odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí Softwarového produktu, nikoli za vady starších verzí, a to po dobu trvání Licenční smlouvy, jestliže nedošlo k porušení povinností Zákazníkem.

  2. Strany sjednaly, že pokud bude Softwarový produkt vadný, Zákazník může požadovat pouze odstranění vady Softwarového produktu. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 1923 Občanského zákoníku. Zákazník nemůže odstoupit od Licenční smlouvy nebo požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a Společnost je připravena:

   1. takovou vadu odstranit;

   2. bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady Softwarového produktu; a

   3. v přiměřeném čase vadu odstraní.

  3. Nárok na záruku Zákazníkovi nevznikne, jestliže není Softwarový produkt řádně registrován, aktualizován, Licence k Softwarovému produktu vypršela, nebo v případě, že Zákazník řádně neplní své povinnosti vůči Společnosti, zejména je-li v prodlení s plněním svých peněžitých závazků.

  4. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Softwarového produktu.

  5. Společnost nezaručuje, že Softwarový produkt splní všechny požadavky Zákazníka. Záruka se nevztahuje a za vadu Softwarového produktu nebo za závadu nebo škodu Softwarovým produktem způsobenou dále nelze považovat:

   1. případy, kdy je Softwarový produkt používán v rozporu s dokumentací;

   2. absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci;

   3. skutečnost, že Softwarový produkt v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly Společnosti známy v okamžiku jeho vývoje;

   4. případy, kdy je Softwarový produkt provozován na nevhodném hardware nebo hardware, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými na internetových stránkách Společnosti;

   5. skutečnost, že Softwarový produkt nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku vývoje Softwarového produktu, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován;

   6. případy, kdy je Softwarový produkt provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti;

   7. případy, kdy je Softwarový produkt provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod;

   8. případy, kdy provádí Zákazník zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků než dodaným Softwarovým produktem.

  6. Reklamaci vad Softwarového produktu Zákazník uplatňuje telefonicky na čísle zákaznického servisu Společnosti nebo emailem na adrese uvedené na webových stránkách Společnosti. Bližší podmínky reklamace mohou být stanoveny v reklamačním řádu Společnosti dostupném na webových stránkách Společnosti.

  7. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s Obchodními podmínkami, reklamačním řádem Společnosti a Občanským zákoníkem.

  8. Reklamované vady funkcionality Softwarového produktu budou prověřeny. O výsledku šetření bude Zákazník informován na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, e-mailem nebo písemně. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, bude Zákazníkovi bezplatně poskytnuta aktualizace Softwarového produktu řešící reklamovanou vadu.

  9. Jestliže nelze prokázat, že vada Softwarového produktu byla způsobena Společností, nebo v případě neoprávněné reklamace Softwarového produktu, bude Zákazníkovi účtována činnost spojená se zjišťováním příčiny, ověřováním nebo odstraňováním vady uváděné Zákazníkem, a to podle Ceníku platného v době provádění těchto úkonů.

 1. DOBA TRVÁNÍ LICENČNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY

  1. Licenční smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho kalendářního měsíce, není-li Smluvními stranami sjednáno jinak.

  2. Zákazníkovi může být přiznána sleva ve výši stanovené Společností, respektive ujednána výše Odměny, která je podmíněna tím, že Zákazník řádně plní veškeré povinnosti vyplývající ze Smlouvy a Softwarový produkt užívá minimálně po dobu, která byla Smluvními stranami sjednána. Za sjednanou dobu je považována doba od prvního dne měsíce následujícího po aktivaci licence k Softwarovému produktu Zákazníkem do posledního dne kalendářního měsíce určeného v závislosti na době, na níž byly Licence a/nebo Balíček Zákazníkem objednány.

  3. V případě, že Zákazník nedodrží podmínky stanovené Společností pro poskytnutí slevy, či zvýhodnění poskytovaného s Odměnou a/nebo Smluvní vztah vzniklý na základě Licenční smlouvy skončí před sjednanou dobou z jakéhokoliv důvodu, vyjma odstoupení od Licenční smlouvy Zákazníkem ze sjednaných důvodů, zašle Společnost Zákazníkovi dodatečné vyúčtování ceny, v němž bude Zákazníkovi doúčtován rozdíl mezi cenou v plné výši, jak byla uvedena v objednávce bez zohlednění slevy a cenou po slevě, která byla Zákazníkem uhrazena, a to za poměrnou část sjednané doby od prvního dne této sjednané doby do dne zániku Licenční smlouvy a/nebo částka, na kterou by Společnosti vznikl nárok za zbylou část Prvního období; Tento rozdíl v ceně a/nebo část Odměny je Zákazník povinen Společnosti uhradit do data uvedeného na příslušném vyúčtování.

  4. Licenční smlouva zaniká:

   1. uplynutím doby, na kterou byla Licenční smlouva sjednána, v případě, že Zákazník nejpozději deset dnů před uplynutím této sjednané doby písemně oznámí Společnosti, že nemá zájem na prodloužení Licenční smlouvy. Jestliže Zákazník oznámení dle předchozí věty vůči Společnosti neučiní, prodlužuje se Licenční smlouva vždy o (1) kalendářní měsíc. Ostatní podmínky dosavadní Licenční smlouvy (tj. s přihlédnutím ke změnám dle čl. 14.3. VOP a dle čl. 3.10. těchto VOP) v tomto případě zůstávají zachovány;

   2. odstoupením od Licenční smlouvy z důvodů uvedených v čl. 11. 5. VOP, pokud ze Smlouvy nevyplývá jinak;

   3. písemnou dohodou Smluvních stran;

  5. Společnost může odstoupit od Smlouvy jestliže:

   1. je Zákazník v prodlení s úhradou ceny za Produkt a/nebo Odměny nebo jakékoliv pohledávky Společnosti za Zákazníkem po dobu delší než 10 dnů, ačkoliv byl na tuto skutečnost upozorněn;

   2. Zákazník při uzavření Smlouvy uvedl nepravdivé údaje;

   3. Zákazník neposkytl Společnosti součinnost nutnou pro řádné plnění Smlouvy;

   4. Softwarový produkt užívá jiná osoba, ačkoliv si Zákazník k tomuto neopatřil předchozí písemný souhlas Společnosti;

   5. Zákazník používá nebo šíří nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost, funkčnost či integritu Softwarového produktu;

   6. Zákazník jinak závažně porušuje Smlouvu nebo tyto VOP;

   7. Zákazník vstoupil do likvidace, bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byla u něj zavedena nucená správa, zahájen výkon rozhodnutí, anebo exekuce prodejem závodu.

  6. Odstoupení od Licenční smlouvy má účinky pouze do budoucna (ex nunc), tzn., že Smluvní strany si nebudou vracet plnění poskytnutá před odstoupením od Licenční smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že odstoupení od Licenční smlouvy zejména nezbavuje Zákazníka povinnosti zaplatit Společnosti cenu za poskytnutou licenci k Softwarovému produktu (respektive cenu za její poměrnou část za období do dne předčasného ukončení Smlouvy výpovědí nebo odstoupením) a dodatečné vyúčtování ceny či Odměny v souladu s čl. 11.3. VOP.

  7. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2002 a 2003 Občanského zákoníku.

  8. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

 1. NÁHRADA ÚJMY

  1. Společnost nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku porušení povinností Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP, nebo jestliže Zákazník svým zaviněným jednáním přispěl ke vzniku újmy.

  2. Společnost nenese odpovědnost za opožděné dodání Produktu nebo jeho neposkytnutí z důvodů, které jsou objektivně mimo její kontrolu.

  3. Společnost nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku přerušení či omezení provozu Softwarového produktu z důvodů uvedených v čl. 6.2 těchto VOP a v čl. 6.3 VOP.

  4. Společnost nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost Společnosti je mezi Smluvními stranami považována i vada prostředku komunikace na dálku (např. internetové spojení) používaného Zákazníkem či Společností a/nebo selhání kteréhokoliv technického prostředku, které Společnost nezavinila.

  5. Společnost neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla Zákazníkem správně zálohována.

  6. Společnost nenese odpovědnost za ušlý zisk Zákazníka ani za žádné speciální, nepřímé, ekonomické nebo následné ztráty Zákazníka.

  7. Společnost neodpovídá za újmu, která nevznikne v bezprostřední souvislosti s porušením právní povinnosti Společnosti.

  8. Celková případná odpovědnost Společnosti za újmu je omezena na částku rovnající se ceně bez DPH, kterou Zákazník společnosti uhradil za pořízení Zboží a v případě újmy vzniklé v souvislosti se Softwarovým produktem, je odpovědnost Společnosti omezena výší Odměny za Balíček a/nebo ceny za licenci k Softwarovému produktu bez DPH, kterou Zákazník uhradil za posledních dvanáct měsíců užívání Softwarového produktu či Balíčku před uplatněním daného nároku vůči Společnosti ze strany Zákazníka.

  9. Společnost nenese odpovědnost za řádné doručení e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka a neodpovídá za újmu, která Zákazníkovi v důsledku neseznámení se s e-mailem od Společnosti vznikla, např. z důvodu, že e-mail zaslaný Společností Zákazníkovi byl doručen do nevyžádané pošty Zákazníka (spam). Zákazník nese odpovědnost za kontrolu veškerých složek svého e-mailu, jakož i za udržování dostatečné kapacity tohoto e-mailu.

  10. Společnost neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku výpadku systému elektronické evidence tržeb nebo jakékoliv jiné, ať už částečné či úplné nefunkčnosti systému elektronické evidence tržeb ze strany Ministerstva financí České republiky.

 1. UCHOVÁNÍ DAT ZÁKAZNÍKA

  1. Společnost neprovádí kontrolu dat uložených či pořízených Zákazníkem prostřednictvím sítě internet do vyhrazeného prostoru (cloudu).

  2. Z tohoto důvodu Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost uložených či pořízených dat. Zákazník se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s GDPR, a to včetně získání souhlasu od třetích stran, je-li to nutné.

  3. Společnost uchová a umožní Zákazníkovi po ukončení Smluvního vztahu přístup k datům, která Společnost v rámci poskytování Softwarového produktu Zákazníkovi pro Zákazníka zpracovávala, a to po dobu dvanácti (12) měsíců následujících po měsíci, za nějž byla ještě uhrazena Odměna či cena za Softwarový produkt.

  4. Zákazník je povinen zajistit si pořízení záloh veškerých dat ve lhůtě uvedené v odst. 3 tohoto článku. V případě, že si Zákazník zálohy dat nezajistí, neodpovídá Společnost za jakoukoli újmu, která Zákazníkovi v důsledku likvidace dat vznikla.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení VOP nebo Smlouvy.

  2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání, není-li ve VOP výslovně uvedeno jinak.

  3. Smluvní strany se dohodly, že VOP mohou být Společností jednostranně měněny či doplňovány, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci se Zákazníky a/nebo způsob uzavírání, změn a ukončení Smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Produktů poskytovaných Společností. Společnost je dále oprávněna jednostranně změnit VOP tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní podmínky obchodních partnerů, se kterými Společnost spolupracuje (např. změna dodacích podmínek přepravních společností atd.) a jejichž služeb užívá Společnost při poskytování plnění Zákazníkům. Společnost je oprávněna postupem uvedeným v čl. 14.3. VOP kdykoliv jednostranně změnit Ceník. Změna Ceníku nabývá účinnosti až v novém období trvání Smlouvy dle čl. 11.4. a) VOP, to neplatí v případě Prvního období, kdy je Společnost oprávněna zvýšit Odměnu v souladu s Licenční smlouvou.

  4. Zákazník bude o změně a/nebo doplnění VOP informován na webových stránkách Společnosti a prostřednictvím emailové zprávy nebo zprávy doručené prostřednictvím zákaznického účtu Zákazníka dostupného na webovém rozhraní Společnosti, a to nejméně 10 dnů před účinností této změny či doplnění VOP. Touto změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Zákazník má právo změnu či doplnění VOP odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP. Nevyužije-li Zákazník tohoto práva do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP, platí, že s obsahem změněných či doplněných VOP vyslovil souhlas.

  5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že změny VOP provedené ve prospěch Zákazníka, je Společnost oprávněna oznámit způsobem dle čl. 14.4 VOP i ve lhůtě kratší, než která je uvedena v předmětném článku a že změny, které nejsou v neprospěch Zákazníka, nezakládají právo k výpovědi Smlouvy podle
   čl. 14.4. VOP.

  6. Práva a povinnosti Smluvních stran těmito VOP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, a to zejména Občanským zákoníkem.

  7. Smluvní strany v souladu s § 89a o.s.ř. sjednávají, že k projednání veškerých sporů, které vzniknou na základě, nebo v souvislosti se Smlouvou bude místně příslušný soud dle sídla Společnosti, s výjimkou případů, kdy právní předpisy volbu sudiště neumožňují, a že spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

  8. Uzavřením Smlouvy uděluje Zákazník výslovný souhlas k tomu, že na účtenkách generovaných Produktem může Společnost umisťovat svoje reklamní sdělení nebo reklamní sdělení klientů. Souhlas je udělen na dobu trvání Smlouvy.

  9. Smluvní strany podle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z praxe, která mezi nimi bude zavedena či z obecně zachovávaných obchodních zvyklostí, týkajících se předmětu Smlouvy.

  10. Smluvní strany podle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají promlčecí lhůtu pro práva vzniklá ze Smlouvy ve prospěch Společnosti v délce deseti (10) let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.

  11. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají při svém podnikání jako podnikatelé, a že se tak na Smlouvu neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku, § 1796 Občanského zákoníku, § 1799 Občanského zákoníku a § 1800 Občanského zákoníku.

  12. Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826
   odst. 1 Občanského zákoníku.

  13. Společnost je oprávněna jednostranně započíst veškeré své pohledávky vůči Zákazníkovi, a to včetně pohledávek nesplatných.

  14. Smluvní strany se podle § 1895 Občanského zákoníku dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti ze Smlouvy či Smlouva jako celek může být Společností postoupena na třetí osobu, a to zejména na jakoukoliv entitu nebo jinou osobu, která je ovládaná přímo nebo nepřímo ovládající osobou Společnosti ve smyslu § 74 a následujících Zákona o obchodních korporacích, s čímž Zákazník v souladu s § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku vyslovuje předem svůj souhlas. Zákazník může jakákoliv svá práva či povinnosti ze Smlouvy či Smlouvu jako celek postoupit nebo převést na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1899 Občanského zákoníku.

  15. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

  16. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty na základě Smlouvy nezaniká původní povinnost povinné Smluvní strany, ani se nedotýká nároku oprávněné Smluvní strany na náhradu ztráty nebo újmy, která jí vznikne v důsledku porušení povinnosti, a to ve výši přesahující smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 a § 2051 občanského zákoníku se nepoužije.

  17. Pokud Společnost nevykoná jakékoliv své právo vyplývající ze Smlouvy nebo jej vykoná zčásti nebo se zpožděním, nebude to mít účinky vzdání se takového práva a jakýkoliv částečný výkon takového práva nebude překážkou pro jakýkoliv jeho jiný nebo další výkon nebo pro výkon jakéhokoli jiného práva, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.


Close